Zoeken naar een onderzoek | Onderzoek met mensen (2024)

Table of Contents
Baclofen als terugvalpreventie bij de behandeling van Gamma hydroxybutyraat-afhankelijkheid: een open label studie. Dwarsdoorsnedestudie naar de determinanten van contact eczeem op de handen onder bouwvakkers: etiologische aspecten en ontwikkeling van een diagnostische tool voor gebruik bij PAGO's. Pijnperceptie en chronische pijn bij mensen: een zoektocht naar genetische factoren en biomarkers Systemische Mastocytose en Cardiovasculair Risico Het effect van excentrische en taakgerichte krachttraining van de bovenste extremiteit bij CVA patiënten in de chronische fase. Cognitief functioneren na een nierdonatie bij leven Functionele sympatholyse bij hartfalen Artroscopische Optische Coherentie Tomografie bij beeldvorming van trapeziometacarpaal gewrichtskraakbeen Effect van langdurige inspanning op cardiovasculaire functie in gezonde ouderen: een pilot studie Fuctionele stenose-ernst bepaling van intermediaire stenoses ter sturing van revascularisatie Vitamine Deficiënties en Suppletie bij Morbide Obesen Een onderzoek om bloeddonoren te identificeren met weinig of geen antilichamen tegen meningokokken bacteriën die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken Validatie van de Nederlandse versie van de International Index of Erectile Function (IIEF), een studie met patiënten met erectiele dysfunctie en controles Inuline - een voedingsvezel tegen maagzuur remmer geinduceerde hypomagnesemie? Een langdurige studie bij Myotone Dystrofie type 1 patienten met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren Korte termijn effecten van Stellatum Ganglion Blokkade op het verminderen van opvliegers bij mannen, veroorzaart door androgeen deprivatie therapie Operatieve behandeling van 281 Achillespees rupturen ; Klinische Resultaten van de afgelopen 10 jaar De rol van de darmflora en chronische inflammatie in de pathogenese van hart- en vaatziekten - Nijmegen Biomedical Study - Non Invasieve Metingen van Atherosclerose 3 Dragerschap van resistente bacteriën onderzoeken bij nieuw opgenomen patiënten in het OLVG. Meetinstrumenten voor kinderen met mitochondriele ziekten, de SO-MITO studie References

2050 resultaten

Baclofen als terugvalpreventie bij de behandeling van Gamma hydroxybutyraat-afhankelijkheid: een open label studie.

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Om het potentieel van baclofen als terugval preventie en anti-craving medicatie te bestuderen in GHB afhankelijke patiënten.

Dwarsdoorsnedestudie naar de determinanten van contact eczeem op de handen onder bouwvakkers: etiologische aspecten en ontwikkeling van een diagnostische tool voor gebruik bij PAGO's.

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Primair doel is het vaststellen van de prevalentie van de en risicofactoren voor werkgebonden contacteczeem op de handen van Nederlandse bouwvakkers.Met behulp van deze kennis van risicofactoren worden een diagnostische en een prognostische regel…

Pijnperceptie en chronische pijn bij mensen: een zoektocht naar genetische factoren en biomarkers

Goedgekeurd WMOWerving gestart

In deze langlopende studie willen we een database en biobank opzetten van patienten die electieve chirurgie ondergaan en van gezonde vrijwilligers. Op de data willen we analyses uitvoeren waarbij we genetische factoren, markers op het niveau van…

Systemische Mastocytose en Cardiovasculair Risico

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Het doel is het onderzoeken of patienten met systemische mastocytose in vergelijking met controles meer uitgebreide atherosclerose hebben bij bepaling van carotis intima media dikte (C-IMT) en de aan- of afwezigheid van plaques in de carotiden; en…

Het effect van excentrische en taakgerichte krachttraining van de bovenste extremiteit bij CVA patiënten in de chronische fase.

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

De doelen van het onderzoek in chronische CVA patiënten zijn 1) te evalueren of excentrische krachttraining een effectieve krachttrainingsmethode is, 2) te evalueren of taak gerichte krachttraining van de bovenste extremiteit de functie van de…

Cognitief functioneren na een nierdonatie bij leven

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Wij zullen verandering in cognitief functioneren onderzoeken met een gevalideerde gecomputeriseerde testbatterij van neuropsychologische testen, net voor en 3 maanden en 1 jaar na nierdonatie bij leven. Deze tests maken gebruik van visuele en…

Functionele sympatholyse bij hartfalen

Goedgekeurd WMOWerving nog niet gestart

Het primaire doel van dit onderzoek is om na te gaan of het hebben van hartfalen invloed heeft op het fenomeen functionele sympatholyse.

Artroscopische Optische Coherentie Tomografie bij beeldvorming van trapeziometacarpaal gewrichtskraakbeen

Goedgekeurd WMOZal niet starten

In-vivo visualisatie van TMC gewrichtskraakbeen door middel van intra-articulaire fiber-optic OCT tijdens TMC artroscopie.

Effect van langdurige inspanning op cardiovasculaire functie in gezonde ouderen: een pilot studie

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Het onderzoeken van de impact van langdurig wandelen op de functie van het hart en bloedvaten bij ouderen

Fuctionele stenose-ernst bepaling van intermediaire stenoses ter sturing van revascularisatie

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Beoordeling of iFR non-inferieur is ten opzichten van FFR voor de beslisvorming omtrent revascularisatie van kransslagadervernauwingen.

Vitamine Deficiënties en Suppletie bij Morbide Obesen

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Het hoofddoel is het optimaliseren van de suppletie van vitaminen en mineralen om postoperatieve deficiënties, na MB/RYGB of GS op de lange termijn te voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht of het aantal polibezoeken, bloedafnames en kosten…

Een onderzoek om bloeddonoren te identificeren met weinig of geen antilichamen tegen meningokokken bacteriën die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Complement donoren identificeren - met geen of een laag aantal antilachamen tegen meningokokken - dat ingezet kan worden tijdens SBA voor klinische vaccin studies.

Validatie van de Nederlandse versie van de International Index of Erectile Function (IIEF), een studie met patiënten met erectiele dysfunctie en controles

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Deze studie is ontwikkeld om de Nederlandse versie van de IIEF te valideren. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse IIEF zullen onderzocht worden.

Inuline - een voedingsvezel tegen maagzuur remmer geinduceerde hypomagnesemie?

Goedgekeurd WMOWerving nog niet gestart

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of inuline in gebruikers van maagzuurremmers met een hypomagnesemie een voordelig effect op te magnesium balans heeft zodat de hypomagnesemie kan worden verholpen.

Een langdurige studie bij Myotone Dystrofie type 1 patienten met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren

Goedgekeurd WMOWerving nog niet gestart

Onlangs werd door OPTIMISTIC partner 1 aangetoond, dat ernstige vermoeidheid, gedefinieerd als een score gelijk aan of hoger dan 35 op de subschaal vermoeidheid van de Checklist Individual Strength (CIS-vermoeidheid), werd gemeld door ongeveer 70%…

Korte termijn effecten van Stellatum Ganglion Blokkade op het verminderen van opvliegers bij mannen, veroorzaart door androgeen deprivatie therapie

Goedgekeurd WMOZal niet starten

Het effect van stellatum-ganglion blokkade op ernstige opvliegers bij mannen met androgeen deprivatie therapie vergelijken met een sham-procedure.

Operatieve behandeling van 281 Achillespees rupturen ; Klinische Resultaten van de afgelopen 10 jaar

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Doel van het onderzoek is retrospectief analyseren wat de resultaten zijn ten aanzien van functie van de achillespees en patiententevredenheid, van zowel open reconstructie als percutane reconstructie van de achillespees bij achillespees rupturen.…

De rol van de darmflora en chronische inflammatie in de pathogenese van hart- en vaatziekten - Nijmegen Biomedical Study - Non Invasieve Metingen van Atherosclerose 3

Goedgekeurd WMOWerving gestart

- De identificatie van de oorzaken van inflammatie van vetweefsel, lever en witte bloedcellen, waarbij het focus ligt op de bijdrage van de darmflora, met medeneming van het effect van dieet en de genetische achtergrond. - De rol van inflammatie van…

Dragerschap van resistente bacteriën onderzoeken bij nieuw opgenomen patiënten in het OLVG.

Goedgekeurd WMOWerving gestopt

Met de uitkomst van het onderzoek wordt nagegaan of het isolatie beleid t.a.v. BRMO binnen het OLVG voldoet, of dat er aanpassingen moeten komen, bijvoorbeeld voor specifiekerisicogroepen.

Meetinstrumenten voor kinderen met mitochondriele ziekten, de SO-MITO studie

Goedgekeurd WMOZal niet starten

Het testen van de haalbaarheid, betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit van deze zorgvuldig geselecteerde meetinstrumenten in specifieke groepen met patienten.

Zoeken naar een onderzoek | Onderzoek met mensen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6298

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.